ביטוח לאומי- כל מה שרצית לדעת
צפיות: 1759 \\ מילים: 854 \\ פורסם בתאריך: 30.07.14
כל שצריך לדעת בעת פתיחת תיק עצמאי במוסד לביטוח לאומי.

כל שרצית לדעת על הביטוח הלאומי
מאת: מדינת ישראל, אתר המוסד לביטוח לאומי


--------------------------------------------------------------------------------


חוק הביטוח הלאומי רואה בך "עובד עצמאי" אם אתה נמנה עם אחד מאלה:
- מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
- מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
- מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.

עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל הינו "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ולענין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.

הבסיס לחישוב דמי ביטוח
הביטוח הלאומי מחשב את דמי הביטוח על-פי ההכנסות שהיו לעובד העצמאי מהמקורות המפורטים בסעיפים 2[1], 2[8] לפקודת מס הכנסה בשנת המס שבעדה משולמים דמי הביטוח. העובד העצמאי מצהיר בטופס הדין וחשבון הרב–שנתי על הכנסה משוערת. סכום המקדמות החודשיות של דמי הביטוח נקבע על–פי ההכנסה הזאת או על–פי השומה האחרונה, שנמצאת בידי המוסד. ההצהרה הזאת מכונה להלן "הצהרה בדבר הכנסות". את המקדמות משלמים על–פי ההכנסה, והן עשויות להשתנות לפי השינויים החלים בשכר הממוצע. עם קבלת השומה הסופית של העצמאי ממס הכנסה, מחשב המוסד מחדש את דמי הביטוח השנתיים שבהם חייב העובד העצמאי ומיידע אותו בדבר הפרשים - הן לזכותו של העובד והן לחובתו - אם יש הפרשים כאלה.

שיעור דמי הביטוח
עצמאי שמלאו לו 18 שנה, ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה ישלם:
מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע ( 4,757 ש"ח (החל ב- 01.01.2009) ) ישלם % 6.72 (החל ב- 01.07.2002) דמי ביטוח לאומי ו-% 3.10 (החל ב- 01.01.1995) דמי ביטוח בריאות.
מחלק ההכנסה שמעל 60% השכר הממוצע ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ישלם % 11.23 (החל ב- 01.01.2006) דמי ביטוח לאומי ו- % 5.00 (החל ב- 01.01.2006)  דמי ביטוח בריאות.
לפי חוק הביטוח הלאומי, השכר הממוצע מחושב לפי שיטה שנקבעה בחוק, ב-1 בינואר של כל שנה, ולאחר מכן בכל פעם שחל פיצוי.

תקרת ההכנסות לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות
תקרת ההכנסות הזאת קרויה "הכנסה מרבית או הכנסה מקסימלית".  בתקופה מ–1 ביולי 2002 עד 30 ביוני 2003, נלקחו בחשבון כל ההכנסות של המבוטח לצורך תשלום דמי ביטוח, מבלי שנקבע סכום הכנסות מקסימלי.בתקופה מ–1 ביולי 2003 עד 31 בדצמבר 2005 תקרת ההכנסות היתה שווה לחמש פעמים השכר הממוצע במשק. החל ב-1 בינואר 2006 ההכנסה המקסימלית מתעדכנת בהתאם לשיעור עליית המדד.
סכום ההכנסה המקסימלית  לחודש 38,415 ש"ח (החל ב- 01.01.2009) .

הכנסה מינימלית לתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות
הכנסה זו שווה ל–25% מן השכר הממוצע לחודש -  1,982 ש"ח (החל ב- 01.01.2009) .
עצמאי ללא הכנסה או שהכנסתו נמוכה מהסכום המינימלי ישלם דמי ביטוח כאילו היתה הכנסתו הסכום המינימלי:
על ההכנסה  של העצמאי, שאינה עולה על 60% מהשכר הממוצע, משלם העצמאי "שיעור מופחת" של דמי ביטוח. זאת בתנאי שאינו עובד גם כשכיר נוסף על עבודתו כעצמאי. מבוטח עצמאי שהוא גם עובד שכיר "נהנה" כבר מהשיעור המופחת שנוכה משכרו כשכיר, ולכן ישלם את השיעור המלא מהכנסתו כעצמאי.  

פטור מתשלום דמי ביטוח
פטורים מתשלום דמי ביטוח לענפי הביטוח השונים, אך חייבים בתשלום לענף נפגעי עבודה בלבד מי שנמנים עם אחד מאלה:
עובד עצמאי שעדיין לא מלאו לו 18 שנה.
מי שאינו תושב ישראל והוא עובד עצמאי בישראל.
עובד עצמאי שהוא נכה עבודה בעל דרגת נכות יציבה של  100% ומקבל קצבה לפי חוק ביטוח נפגעי עבודה.
עובד עצמאי שהוא נכה בעל דרגת נכות יציבה של 75% לפחות ומקבל קצבה לפי חוק ביטוח נכות.
עובד עצמאי שהוא נכה בעל דרגת נכות כללית זמנית של 75%, שנה לפחות.

פיגור בתשלום דמי הביטוח
על-פי החוק פיגור בתשלום דמי הביטוח גורר אחריו הצמדה וקנסות ואף עלול לגרום לעיקול רכוש והכנסות באמצעות ההוצאה לפועל וכן יכול לגרום גם להקטנת הגמלה המגיעה לך או לשלילתה. לכן חשוב להקפיד על תשלום דמי הביטוח במועד. לפירוט בדבר חובות למוסד - לחץ כאן.

זכאות לקצבאות
עובד עצמאי עשוי להיות זכאי לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי.

"גמלה חוסמת" ובאילו נסיבות היא חלה ?
"גמלה חוסמת" היא גמלה ששילם לך המוסד בשנה מסוימת, עקב תאונה שנגרמה לך בעבודה, והחוסמת את האפשרות לשינוי גובה ההכנסות שלפיהן שילמת מקדמות לפני שקרתה התאונה.
הגמלה מחושבת על–פי המקדמות ששילמת בסמוך לפני התאונה.

תשלום דמי הביטוח על ידי בני זוג עצמאים העובדים בעסק משותף
במקרה כזה (למשל בעל ואישה בחנות מכולת), על כל אחד מבני הזוג להיות רשום במוסד לביטוח לאומי ולשלם את דמי הביטוח בעד עצמו.

עובד עצמאי שחדל להיות עצמאי וסגר את עסקו
אם חדלת להיות עובד עצמאי וסגרת את העסק, עליך לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך ולהודיע על סגירת העסק. ההודעה יכולה להימסר במכתב או באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי, ועליך לרשום את תאריך סגירת העסק. להודעה עליך לצרף אישורים, המוכיחים את השינוי (כגון סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ, חוזה על מכירת העסק, תום חוזה שכירות של העסק וכו'). המוסד לביטוח לאומי יפסיק אז את רישומך כעובד עצמאי, ובהתאם לנתונים החדשים שעליהם הצהרת, יקבע את מעמדך, ויתקן את חשבונך בהתאם.
אם עבדת במשק חקלאי, ופעילותו נפסקה, עליך להמציא אישור על כך (חתום על–ידי מרכז המשק) למחלקת הגבייה שבסניף הקרוב למקום מגוריך. על–פי האישור שמסרת, יקבע המוסד לביטוח לאומי מחדש את מעמדך.

עיסוקים מעורבים
עובד עצמאי עשוי להיות בעל עיסוקים נוספים:
עובד שכיר וגם עובד עצמאי
עובד שכיר וגם עובד עצמאי וגם בעל הכנסות שאינן מעבודה
עובד שכיר וגם עובד עצמאי ומקבל פנסיה
עובד עצמאי ובעל הכנסה שאינה מעבודה
עובד עצמאי ובעל הכנסה שאינה מעבודה ומקבל פנסיה

חובת הדיווח והתשלום
העובד העצמאי חייב על-פי החוק לשלם בעצמו את דמי הביטוח בעבורו. גובה התשלום מושפע מגילו של המבוטח העצמאי וכן מגובה הכנסותיו. 
כעובד עצמאי חלה עליך חובה להירשם מיד, רצוי עוד לפני פתיחת העסק או התחלת העבודה במשלח ידך, בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.
שחר אלוני יועץ מס
שחר אלוני יועץ מס
שחר אלוני ושות'- הנהלת חשבונות וייעוץ מס:
יועצי מס וביטוחים, ת"א, חולון, גדרה, כפר סבא, כוכב יאיר.
ליצירת קשר: טלפון- 09-7733770 / 050-8822330.
אי-מייל- tax@nomas.co.il
לאתר שלי: http://www.nomas.co.il
מאמרים מאת שחר אלוני יועץ מס
תכנון מס ושמירת חשבוניות
שמירת חשבוניות מתחנות דלק והתאגדות נכונה כתכנון מס מנצח
פורסם בקטגוריה יעוץ מס בתאריך 30.07.14
מאמרים נוספים מהקטגוריה
shiri tayari
ייעוץ פיננסי לעסקים
תהליך של ייעוץ פיננסי לעסקים מתחיל באבחון של העסק על מנת שנוכל לזהות נקודות תורפה המחייבות טיפול דחוף.
נכתב ע"י shiri tayari בקטגוריה יעוץ מס בתאריך 10.04.14
אורן לוי
מהו החזר מס?
rnמס הכנסה הוא מס אשר כל עובד משלם בהתאם לסכום הכנסותיו השנתי. זהו מס הפועל בשיטת מדרגות המס ולדוגמא, בשנת 2013, כל עובד שכיר המשתכר מ- 5,281 ₪ ועד 9,010 ₪ בחודש
נכתב ע"י אורן לוי בקטגוריה יעוץ מס בתאריך 06.10.16
מעוניינים ליצור קשר עם שחר אלוני יועץ מס? מלאו את הפרטים הבאים:
*
*
*